Alapító okirat

Készült: 2006. november 07-én, 18 óra
Helyszín: Szarvasi Gyógy-Termál Kft. (Szarvas, Kossuth u. 23.) kondícionálóterme
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Előzmények: A jegyzőkönyv mellékletét képező meghívót a Szarvasi Gyógy- Termál Kft. ügyvezetője 30 ismert szarvasi intézményvezetőnek,
sportvezetőnek, sportolónak és sportbarátnak küldte meg. A meghirdetett időpontban és helyen 25-en jelentek meg, akiket Dr. Demeter László ügyvezető
köszöntött.
A jelenlévők egyetértettek a meghívóban foglaltakkal, és kézfeltartással egyhangúan levezetőelnöknek az ügyvezetőt, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Bodnár
Beátát, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Demeter Pétert és Veszter Vilmost választották. Ezzel kezdetét vette az alakuló ülés.
A levezető elnök felkérte a jelenlévőket, hogy nyílt szavazással, kézfeltartással nyilvánítsák ki azon szándékukat, hogy ezen összejövetelt meghívó szerinti
alakuló közgyűléssé minősítse. A jelenlévők 25 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül alakuló közgyűléssé nyilvánították az összejövetelt.
A levezető elnök ezután szavazásra bocsájtotta a meghívóban szereplő napirendeket. A napirendeket nyílt szavazással 27 igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a jelenlévők elfogadták.
A levezető elnök lehetőséget biztosított, hogy az alakuló közgyűlés tagjai elmondhassák véleményüket és javaslataikat.
- Dr. Darida András elmondta, hogy a fürdő megnyitása óta reggeli úszásra jár, és többen megkeresték egyesületalapítási igénnyel, mellyel ő is egyetért.
- Demeter Péter tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a megnyitás óta heti két alkalommal mintegy 10-15-en vízilabdáznak, és szeretnék, ha ez a sportág
meghonosodna Szarvason.
2
- Szirony Pál, a szarvasi úszósport hagyományiról beszélt, és javasolta, hogy az emblémában az 1841-es évszámot – mint Vajda Péter gimnáziumi tanár és több
sportbarát nevezetes Szarvasról Öcsödig tartó úszásának dátuma – kerüljön megörökítésre. Ezzel a jelenlévők egyetértettek.
- Gaál Sándorné beszélt a Tessedik Sámuel Főiskola uszodát is érintő képzéseiről, és javasolta, hogy a hallgatóik közül a versenyszerűen sportolók tanulmányi idejük alatt ebben az új egyesületben folytassák munkájukat.
- Klenk József elmondta, hogy többen is szenior úszóként Békéscsaba színeiben versenyeznek, de ha Szarvason egyesület alakul, átigazolnak. Az augusztus 20-i Körös-távúszóverseny az országos rendezvénynaptárban is szerepel, ezt is az új egyesület szervezheti majd a jövőben.
- Závogyán Judit, Molnár Istvánné és Rágyanszky István iskolaigazgatók örömmel üdvözölték az egyesületalapító szándékot, és a testnevelési órák, gyógytestnevelés és gyógyúszás mellett, melyek már működnek, fontosnak tartják, hogy versenyszerűen úszni szándékozó diákjaiknak erre helyben lesz lehetőségük. Ígéretet tettek az egyesület támogatására.
- Babák Mihály polgármester is örömmel üdvözölte az egyesületalapítás gondolatát, maga is alapító tag kíván lenni, és megerősítette, hogy az önkormányzat az uszoda felépítésével és fenntartásával a szarvasiak egészségét a fiatalok hasznos szabadidő-eltöltését, a kikapcsolódást és szórakozást tartja szem előtt. Kérte, hogy az új egyesület minél több fiatalt mozgasson meg, és újra neves versenyzőket neveljen.
- Giricz Katalin települési képviselő, az Ifjúsági és Sportbizottság elnöke erkölcsi és anyagii támogatást ígért a többi sportegyesülethez hasonlóan.

A hozzászólások után a levezető elnök elmondta, hogy több úszósport egyesüle alapszabályát tanulmányozta át, és ezekből elkészített egy helyi viszonyokra adaptált javaslatot, melyet minden meghívotthoz eljuttatott (a jegyzőkönyvhöz csatolva). Ezt az alapszabály tervezetet a jelenlévők áttanulmányozták. Ezután kezdetét vette a második napirendi pont megtárgyalása.
Először az egyesület elnevezését vitatták meg, és elfogadták a tervezettben javasolt nevet: Szarvasi Úszó- és Szabadidősport Egyesület.
Az Alapszabály tervezetben javasolt Szarvasi Úszó Egyesület (SZUE) helyett a Szarvasi Úszó, Vízilabda és Szabadidő Sportegyesület (SZUSE) rövidített név
került elfogadásra.
Az a döntés született, hogy az egyesület pecsétje, emblémáját és színét az elnökség terveztesse meg, kerüljön bele az 1841-es évszám, és használják fel a már bevezetett és ismert fürdő-logót, színe kék-fehér legyen, amik a város színei is.

A II. pont 1. pontjának második francia bekezdése kiegészítésre került „......., melyekre megfelelő számú igény jelentkezik”, konkrétan az úszószakosztály, a vízilabda-szakosztály és a szeniorúszók szakágakban.
A harmadik francia bekezdésben törlésre került az iskolai testnevelés, és a gyógytestnevelés. Ki lett egészítve az alap- és haladó szintű úszásoktatással, valamint a kondicionálással, úszóprogramok szervezésével.
A II. pont 2. pontjának második francia bekezdése ki lett egészítve a „valamint egyéb, uszodában végezhető képzést és szolgáltatást nyújt”-tal.
Az ötödik francia bekezdésből a „normatívák” szó törlésre került, helyette a „támogatás” szó került.
Az alakuló közgyűlés nem javasolta állandó sportfegyelmi bizottság felállítását, esetlegesen ad hoc bizottság felállítása mellett döntött.
A tagfelvétel és nyilvántartás teljesítéséhez formanyomtatványt javasoltak készíteni.
A IV. pont 1. alpontjának 2. franciabekezdése a.) A sportegyesület
Alapszabályának és Szervezeti és működési szabályzatának, továbbá a c.) a
tagdíj megfizetése, egyszeri belépési díj megfizetése – módosul.
A IV. 2. Pontja kiegészül: az alapító tagok egyben tiszteletbeli tagok is.
4
Az alapító tagok javasolták, hogy az elnökség egy elnökből, és hat tagból álljon,
így a VII.2 pont „Az elnökség 7 tagú.” szövegrészre módosul.
Az alapszabály tervezetet a fentiekben ismertették, a módosításokat,
kiegészítéseket és törléseket az alakuló közgyűlés elfogadta. Az abban
foglaltakat egységes szerkezetben a levezető elnök nyílt szavazásra bocsájtotta,
amit a jelenlévők 27 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak.
A levezető elnök megállapította, hogy az új egyesületnek ettől kezdve van
Alapszabálya, így a továbbiakban ennek megfelelően kell eljárni.
Ezek után rátértek a 3. napirendi pontra. A levezető elnök tájékoztatta az alapító
tagokat, hogy széles körben végzett közvélemény kutatást annak érdekében,
hogy felmérje, kik vállalnának vezető szerepet, munkát az új egyesületben,
illetve kiket fogadnának el és javasolnak a különböző tisztségekre. Ennek
megfelelően a javasolt személyekkel egyeztetés történt, vállalnák-e a
tisztségeket. A levezető elnök a következő személyi javaslatokat terjesztette az
alakuló közgyűlés elé:
- Az egyesület elnökének Dr. Darida Andrást javasolja, tiszteletbeli
elnöknek Klenk Józsefet, az elnökség tagjainak: Fonád Zoltánt, Gaál
Sándornét, Molnár Istvánnét, Rágyanszky Istvánt, Veszter Vilmost és
Závogyán Juditot. Mivel további javaslat nem érkezett, szavazásra
bocsájtotta Dr. Darida Andrást az elnöki posztra. Nyílt szavazással 26
igen és 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az egyesület elnökének Dr.
Darida Andrást az alakuló közgyűlés megszavazta.
- Tiszteletbeli elnöknek az előzőhöz hasonló módon 26 igen, 1 tartózkodás,
ellenszavazat nélkül Klenk Józsefet megválasztották.
- Az elnökség tagjait együtt tette fel szavazásra a levezető elnök, a jelölt
személyek: Fonád Zoltán, Gaál Sándorné, Molnár Istvánné, Rágyanszky
István, Veszter Vilmos és Závogyán Juditot. A jelölteket 27 igen
5
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a jelöltek
megválasztották.
A megválasztott elnök megköszönte a bizalmat és reményét fejezte ki, hogy az
elnökség rövid időn belül elkezdheti a munkát, és javaslatot is tett: 2006.
november 14-én 18 órakor a fürdőben az elnökség tartsa meg első ülését. Ezt az
elnökség elfogadta.
Ezek után a közgyűlés a Felügyelő bizottságot választotta meg. A levezető elnök
javaslatot tett a Felügyelő bizottság elnökére és tagjaira. Elnöknek javasolta Dr.
Bodnár Beáta egyéni ügyvédet. Mivel más javaslat nem érkezett, a szavazás
következett. Nyílt szavazással 27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr.
Bodnár Beátát a FEB elnökének megválasztotta. A levezető elnök a felügyelő
bizottság tagjainak javasolta Liska Zlaticát és Hugyák Jánost. Mivel más
javaslat nem érkezett, a két tagot egyszerre tette fel szavazásra. Nyílt szavazással
27 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Liska Zlaticát és Hugyák Jánost a
FEB tagjainak megválasztották.
A levezető elnök rátért a 4. napirend tárgyalására. Ismertette, hogy az
Alapszabály az elnökség feladatául tűzte ki a Szervezeti és Működési Szabályzat
elkészítését. Dr. Darida András bejelentett, hogy ennek tervezetét elkészíti, és az
elnökségi ülés elé terjeszti elfogadásra.
Ezek után rátértek az 5. napirendi pont megtárgyalására. Babák Mihály
javasolta, hogy a szervezőmunkát gyorsítsák, az alakuló közgyűlés döntsön két
meghatározó szakosztály ügyében. Javasolta, hogy az úszószakosztály
megalakításával és vezetésével bízzák meg Csilik Attila testnevelő tanárt. Csilik
Attila a megbízást elfogadta. A jelenlévők nyílt szavazással, 27 igen,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül Csilik Attilát az úszószakosztály
megalakításával és vezetésével megbízták, és felkérték, hogy az elnökségi ülésre
javaslatát terjessze elő.
6
A másik javaslat a vízilabda szakosztály megalakításáról szólt, és Molnár Örs
neve hangzott el. A jelenlévők nyílt szavazással, 27 igen, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül Molnár Örsöt a vízilabda szakosztály megalakításával
megbízták, és felkérték, hogy az elnökségi ülésre javaslatát terjessze elő.
Mivel több hozzászóló nem jelentkezett, a levezető elnök minden jelenlévőnek
megköszönte a nagyon aktív és érdemi munkát, az új egyesületnek sok sikert
kívánt. Elmondta, hogy valamennyiünk érdeke, hogy tömegbázisa legyen
Szarvason az úszósportnak, ahonnan a tehetséges fiatalok kiemelkedhetnek.
Mivel az új egyesület a fürdőhöz kötődik, telephelye és székhelye is a Városi
Fürdő, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést ígért és kért. Végül az
alakuló közgyűlés munkáját befejezte, felkérte Dr. Bodnár Beáta FEB elnököt,
hogy az egyesület bejegyzésének jogi munkáját végezze el, továbbá intézkedett
a jegyzőkönyv elkészítéséről, és annak minden alapító taghoz történő
eljuttatásáról. Felkérte a levezető elnököt, hogy az eseményről a helyi médiát,
Nyári Mihályt pedig arra, hogy a megyei és országos sajtót tájékoztassa.
Szarvas, 2006. november 07.
................................................... ................................................
Dr. Bodnár Beáta              Demeter Péter
jegyzőkönyvvezető           jegyzőkönyv hitelesítő
......................................................
Veszter Vilmos
jegyzőkönyv hitelesítő
Mellékletek:
- Meghívó
- Jelenléti ív
- Alapszabály tervezet
- Elfogadott Alapszabály