Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelés

A Szarvasi Úszó, Vízilabda és Szabadidő Egyesület Adatkezelési tájékoztatója

Bevezetés

A Szarvasi Úszó, Vízilabda és Szabadidő Egyesület, (továbbiakban SZUSE), tájékoztatja tagjait és a későbbiekben az egyesülethez csatlakozókat az adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A SZUSE, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

Az adatkezelő adatai:

Név: Szarvasi Úszó, Vízilabda és Szabadidő Egyesület (SZUSE)

Alapításának éve: 2006.

Székhely: 5540 Szarvas, Kossuth utca 23. Levelezési cím: 5540 Szarvas, Jókai Mór utca 4. Nyilvántartási szám: 04-02-0002606

Adószám: 18392119-1-04

E- mail cím: senior@szuse.hu Telefonszám: +36 70 291 7863 Honlap: https://www.szuse.hu

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú, programtájékoztató e-mailek küldéséhez. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya a versenyeken való részvételnek.

A SZUSE megadja a lehetőséget tagjainak, hogy másokat is beléptethessen az egyesületbe és meghirdetett rendezvényeinkre. Ilyen esetben elvárjuk, hogy a benevezést végző tagunk rendelkezzék a benevezett személyek hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez.

Az adatkezelés célja és időtartama

A SZUSE által folytatott adatkezelés általános célja:

tagjaink beazonosítása és nyilvántartása,

az általunk szervezett események, sportprogramok lebonyolítása,

tagjaink tájékoztatása az általunk szervezett versenyekről, rendezvényekről

pénzügyi nyilvántartások vezetése, statisztikák, elemzések összeállítása,

szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb rendezvények, sportprogramok előkészítése.

 

A nyilvántartásunkban szereplő tagok beazonosítására meghatározatlan ideig szükséges lehet, ezért nyilvántartásunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján tagjaink hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis a fenti célok teljesítésén túlmenően csak külön kérésre töröljük. Azonban évenkénti felülvizsgálat során törölhetjük az olyan tagok adatait, akiknek több éve nem került megújításra a SZUSE tagsága.

Marketingtevékenység

Marketingtevékenysége keretében a SZUSE statisztikai elemzéseket végezhet abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait, e-mailben tájékoztatókat küld ki, felhasználhatja a rendezvényein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez tagjaink minden rendezvényen a jelentkezésükkel együtt kifejezetten hozzá kell járulniuk).

Adattovábbítás külföldre

A SZUSE semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre.

A kezelt adatok köre

A SZUSE semmilyen különleges adatot nem tart nyilván tagjairól, csak az általuk megadott adatokat.

Tagjainkról a belépéshez szükséges és az általuk megadott adatokat tartjuk nyilván, úgymint:

Név

Születési év, hó, nap

Lakcím (irányítószám, székhely, utca, házszám, emelet, ajtó)

Személyi igazolvány szám

Különféle sportegyesületi tagsági igazolvány számok

E-mail cím és telefonszám

A versenyek során elért eredmények (pl. befutóidő, helyezés és egyéb sporteredmények)

A pénzügyi tranzakciók adatai (dátum, összeg, befizetés jogcíme)

Képmás és videó felvétel.

Külső cégnek tagjaink személyes adatait csak a törvényi kötelezettségnek, vagy pályázati előírásoknak megfelelő mértékben adjuk át.

E-mailek és SMS-ek küldése

Esetenként e-mail üzenetet, vagy e-mail cím hiányában SMS-t küldhetünk a versenyeinkre benevezett tagjainknak az adott versenyünkkel, eseményünkkel kapcsolatos tudnivalókról, változásokról. A fent említett üzenetek szolgáltatásunk részét képezik, és a marketing célú hozzájárulástól függetlenül küldjük őket. Reklámcélú e-mailt és SMS-t, hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Tagjaink által megadott személyes adatok megismeréséhez a SZUSE-n belül csak azon személyek jogosultak, akik jelentkezéssel, regisztrálással kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik a tagok rendezvény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak: az elnökség tagjai a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai, a szakosztályvezetők és az esetleges feladattal megbízott szakosztályi tagok.

Adatok törlése

Tagjaink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését nyilvántartásunkból. A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükségesek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez a nyilvántartásunkban tárolt fizetési adatokra van szükség.

Adatbiztonság

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrizzük az adatok

a titkosságát: megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenségét: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

rendelkezésre állását: gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelési tevékenységünk önkéntes hozzájáruláson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

az adatforrásokra vonatkozó információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez;

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

A Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény;

Amennyiben úgy érzi, hogy a SZUSE, vagy annak valamely tagja megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a SZUSE valamelyik megadott elérhetőségein, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk. Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatók.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Az aktuális adatvédelmi nyilatkozat ezen a webhelyen érhető el:

http://szuse.hu/sites/default/files/hir_kepek/szuse_adatkezelesi_tajekoztatoja_gdpr_2023.pdf

Szarvas, 2023. március 11.

 

N y i l a t k o z a t

Alulírott ………….…………….……………….. (név) ……………………………………………

(születési hely, idő) ……………………………………… (anyja neve) aláírásommal igazolom, hogy a SZUSE adatkezelési tájékoztatójának tartalmát megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem, személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

k a marketingcélú, programtájékoztató e-mailek küldéséhez.

 

felvétel készüljön.

 

felvételnek a Sport Club honlapján történő megjelenítéséhez.

Kelt, ……………………….……..….,  …………..év …………….. hónap  …. nap.

…………………………………..…………….….. nyilatkozattevő aláírása

Hír: